Aktualności

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gier planszowych
24 maja 2019 r.
Spółdzielnia Socjalna WIGOR - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gier planszowych

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gier planszowych dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Socjalna WIGOR

Żalinowo 7

88-101 Żalinowo

NIP 5562769607

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa gier planszowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

nazwa

ilość

jednostka

1

4 w Linii

14

opakowanie

2

Cortex dla Dzieci

14

opakowanie

3

Get Packing

14

opakowanie

4

Mam oko

14

opakowanie

5

Mi pasuje

14

opakowanie

6

Pamięć 3D

14

opakowanie

7

Pamięć Dźwiękowa

14

opakowanie

8

Przechlapane

14

opakowanie

9

Sherlook

14

opakowanie

10

Triominos Color

14

opakowanie

11

Triominos Sunshine

14

opakowanie

12

Blokus

14

opakowanie

13

Classique Szachy

14

opakowanie

14

Gra o Miód

14

opakowanie

15

Quadrio

14

opakowanie

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenie Oferenta, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

V. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 

3. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto (z podatkiem VAT). Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT, kosztów opakowania i kosztów dostawy.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która będzie najkorzystniejsza  cenowo. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert równoważnych cenowo, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

 

VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia

1. W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena dopuszczenia do udziału lub wykluczenia z postępowania ofertowego dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Oferenta, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. IV.

 

VII. Odrzucenie Wykonawcy

1. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w punkcie VIII lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych załączników, bądź załączniki te będą niepodpisane, niewypełnione albo wypełnione będą nieprawidłowo, zostaną odrzucone.

2. Wykonawca zostanie odrzucony również:

a) W przypadku niespełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,

b) W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

c) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych

d) W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

e) W przypadku wprowadzenia zmian we wzorach dokumentów użytych w niniejszym postępowaniu.

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 31 maja 2019. wyłącznie na załączonym do zapytania formularzu ofertowym w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Spółdzielni, w godzinach od 7.30 – 15.30,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),

- drogą mailową na adres: wigor@wigor.net.pl

IX. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru.

X. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
załącznik nr 1  
(82 KB / .doc)
2.
pobierz plik
załącznik nr 2  
(67 KB / .doc)
3.
pobierz plik
załącznik nr 3  
(63 KB / .doc)
 
rok
liczba pozycji: 57
18 września 2019 r.
Spartakiada Profilaktyczna dla dorosłych
14 września 2019 r.
Udział Seniorów w Spartakiadzie SWP FLANDRIA
5 września 2019 r.
Usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej
30 sierpnia 2019 r.
Wycieczka do Gdańska i Sopotu
23 sierpnia 2019 r.
Wyjazd integracyjny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie
21 sierpnia 2019 r.
PIKNIK Z PLENEREM MALARSKIM
7 sierpnia 2019 r.
Piękna harmonia Moniuszki
6 sierpnia 2019 r.
Zwiedzanie Muzeum im. Jana Kasprowicza
24 lipca 2019 r.
Angielskie lato w Lingville
5 lipca 2019 r.
Wizyta Seniorów w PLAST - MAR w Balczewie
 
rok
liczba pozycji: 57
18 września 2019 r.
Spartakiada Profilaktyczna dla dorosłych
14 września 2019 r.
Udział Seniorów w Spartakiadzie SWP FLANDRIA
5 września 2019 r.
Usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej
30 sierpnia 2019 r.
Wycieczka do Gdańska i Sopotu
23 sierpnia 2019 r.
Wyjazd integracyjny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie
21 sierpnia 2019 r.
PIKNIK Z PLENEREM MALARSKIM
7 sierpnia 2019 r.
Piękna harmonia Moniuszki
6 sierpnia 2019 r.
Zwiedzanie Muzeum im. Jana Kasprowicza
24 lipca 2019 r.
Angielskie lato w Lingville
5 lipca 2019 r.
Wizyta Seniorów w PLAST - MAR w Balczewie