Projekty

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
Z WIGOREM w lepsze jutro
Spółdzielnia Socjalna WIGOR - Z WIGOREM w lepsze jutro

Projekt „Z WIGOREM w lepsze jutro”, nr RPKP.09.03.02-04-0046/17 jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną WIGOR w partnerstwie z Powiatem Inowrocławskim. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mobilny Klub Juniora
Dla kogo? 
Dla dzieci z Gminy Inowrocław w wieku 6-15 lat z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, lub korzystających z POPŻ indywidualnie lub jako rodzina oraz ich rówieśników z otoczenia.


Gdzie?   W świetlicach w Górze, Jaksicach, Kruszy, Łojewie, Sławęcinku, Słońsku i Tupadłach
Co oferujemy?         
zajęcia:
· z języka angielskiego
· kulturalne
· społeczno-obywatelskie
· pomoc w odrabianiu lekcji
Grupy: dzieci młodsze - w wieku 6-10 lat, młodzież w wieku 11-15 lat.
Kiedy?    Każda grupa 1 raz w tygodniu w godzinach 15.00-20:00


Mobilny Klub Seniora
Dla kogo?
Dla osób niesamodzielnych* z Gminy Inowrocław oraz osób z  ich otoczenia
Gdzie?  W świetlicach w Gnojnie, Jaksicach, Kłopocie, Kruszy Duchownej, Łojewie
Co oferujemy?        
zajęcia:
·integracyjno-aktywizujące
·kulinarne ·rehabilitacyjne
·kulturalno-turystyczne   
·psychologiczne

Kiedy: Każda grupa 1 raz w tygodniu pomiędzy 9.00 a 15.00 (wybrane 4 godziny).


* Osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego tj. korzystanie z telefonu, robienie zakupów, przygotowywanie posiłku, wykonywanie prac domowych, majsterkowanie, przygotowywanie i przyjmowanie leków, gospodarowanie pieniędzmi, dotarcie do miejsca poza odległość spaceru, poruszanie się, przyjmowanie posiłków, toaleta, ubieranie.

Nabór: 12.02.-31.03.2018

Formularze rekrutacyjne dostępne u sołtysów, świetliczanek, w BOK w Urzędzie Gminy, ul. Królowej Jadwigi 43, Inowrocław oraz w biurze projektu Łojewo 21,
Szczegółowe informacje pod nr tel. 52 355 58 28 lub 723 382 819

Pierwsze zajęcia już 26 lutego 2018 r!

 

 Udostępnij na Facebooku
 Udostępnij na Google+
 Udostępnij na Twitterze
 
Z WIGOREM w lepsze jutro III
Z WIGOREM w lepsze jutro II
Z WIGOREM w lepsze jutro
 
Z WIGOREM w lepsze jutro III
Z WIGOREM w lepsze jutro II
Z WIGOREM w lepsze jutro